top of page

Política de privadesa

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: 2012 UREÑA'S SL (d'ara endavant el Responsable).

CIF: B55037196

Domicili: 17246 - SANTA CRISTINA D'ARO - GIRONA

Telèfon: 972 83 75 48

Email per a comunicacions en matèria de protecció de dades: admin@grupure.com

1.1. Normativa aplicable

 

La nostra Política de Privadesa s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L'Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

1.2. El nostre Delegat de Protecció de Dades 

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les finalitats següents: - Proporcionar informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web. - Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la signatura d'un contracte mercantil. - Enviar per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

 

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

 

Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·licite la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

 

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals. 3.1. Consentiment per tractar les vostres dades En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats indicades.

 

3.2. Categories de dades

 

Les dades que es demanen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, imatge, així com l'adreça IP des d'on accedeix al formulari de recollida de dades.

 

4. MESURES DE SEGURETAT

 

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l'art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES

 

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

 

6. DRETS DE L'USUARI

 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions. D'acord amb la legislació vigent té els drets següents: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

6.1. Com exercitar els meus drets?

 

Per exercir els seus drets, cal adreçar-se al responsable, sol·licitant el formulari corresponent per a l'exercici del dret elegit. Opcionalment, podeu acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels vostres drets són el telèfon 972837548 i el correu electrònic: admin@grupure.com. Recordeu acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-vos.

 

7. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

 

Així mateix, i d'acord amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto” està atorgant el consentiment exprés per enviar-vos a la vostra adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic en enviament d'informació sobre l'Empresa. Tours Virtuals Producció Audiovisual Fotografia

bottom of page